EFEKTIVNÍ TECHNIKY VÝUKY (DVPP/01/2017/16)

Home / Kurzy pro pedagogy / EFEKTIVNÍ TECHNIKY VÝUKY (DVPP/01/2017/16)

AKREDITOVANÝ KURZ DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)
NÁZEV DVPP: Efektivní techniky výuky

Zaměření: Osobnostně sociální rozvoj
Čís.: DVPP/01/2017/16

ANOTACE KURZU:

Kurz Efektivní techniky výuky je rozdělen do čtyř bloků: Myšlenkové mapy, Nástroje kreativní prezentace ve výuce, Využití ICT ve výuce a examinaci, Prezentační dovednosti pro pedagogy. Cílem kurzu je naučit pedagogy využívat nové kreativní a interaktivní nástroje ve výuce tak, aby zaujali žáky odlišným přístupem k předkládaným tématům a udrželi tak jejich pozornost a zvýšili efektivitu svého výukového procesu.
Program je připraven tak, aby účastníkům umožnil se seznámit s vybranými technikami nejprve teoreticky a následně využít tyto poznatky v praktické části kurzu.

Nástroje kreativní prezentace
1. Úvod:
-Podstata úspěchu známých osobností v historii, využití myšlenkových map pro tvorbu v různých oblastech lidského konání.
-Práva a levá mozková hemisféra. Podstata využití synergie obou polovin mozku pro tvorbu myšlenkových map, podstata usnadnění práce našemu mozku.

2. Podstata fungování Mind Mappingu:
-Základní techniky a jejich procvičení,
-experimentování s informacemi,
-poznávání variant a jejich modifikace,
-„myšlení“ na papíře.

3. Mind Mapping v praxi:
-Shromažďování nápadů,
-strukturování informací,
-psaní poznámek a zápisů,
-plánování času pomocí myšlenkových map,
-řízení projektů prostřednictvím myšlenkových map,
-další možnosti využití myšlenkových map (příprava přednášek a prezentací do výuky, příprava porady a zpracování programu, příprava na rozhovory, učení, strukturování myšlenek a jejich dokumentování pomocí myšlenkových map.

4. Tvorba myšlenkových map s využitím nástrojů moderních ICT:
-Mindmappingové SW prostředky, jejich využití, dostupnost, vhodnost a cenové parametry.
-Přednosti práce s pomocí ICT.

Nástroje kreativní prezentace ve výuce
1. Úvod:
– Zahájení semináře, seznámení s obsahem, zjištění dosavadních zkušeností, motivace účastníků.

2. Předvedení získaných ukázek prezentací od účastníků:
-Diskuse k používaným nástrojům,
-diskuse celkovému dojmu z ukázek prezentací,
-sběr námětu na možná zlepšení dojmu z prezentací,
-sběr námětů od účastníků na vhodné rozvinutí prezentací,
-identifikace současných problémů v používaných nástrojích prezentace.

3. Kde získat inspiraci, cloudová úložiště:
-Tipy, kde hledat inspirace pro vytváření kreativních prezentací a dalších nástrojů pro interaktivní výuku.
-Sdílení prezentací a dalších materiálů v cloudovém prostoru.
-Vytváření interaktivních kurzů.

4. Infografika – vytváření a možnosti využití
-Využití infografiky ve výuce,
-další využití infografiky – tvorba životopisů,
-online nástroje pro tvorbu infografik,
-praktický nácvik.

5. PowerPoint kreativně:
-Tipy pro kreativní využívání nejběžnějšího prezentačního programu,
-praktický nácvik.

Využití ICT ve výuce a examinaci
1. Možnosti využití ICT při examinaci:
-Demonstrace nových možností vyžití informačních a komunikačních technologií na příkladu např. examinace žáků ve výuce.
-Demonstrace volně dostupných aplikací, které lze používat přes internetové rozhraní, a které jsou funkční ve všech operačních systémech s jakýmkoli zařízením připojeným k internetu.
-Provedení demonstrativního online testování s účastníky s využitím mobilních zařízení v rámci výuky.
-Rozbor vhodného postupu přípravy a samostatné realizace ve výuce.

2. Využití ICT ve výuce:
-Cílená diskuse (vhodná témata v rámci různých výukových disciplín např. matematika, cizí jazyky, zeměpis, finanční gramotnost apod.)

Prezentační dovednosti pro pedagogy
1. Úvod:
-Instruktáž k průběhu akce – příprava účastníků, časování, natáčení, zpětná vazba, nakládání s videozáznamy.

2. Rekapitulace základních pravidel prezentování:
-Brainstorming pravidel prezentace ze zkušeností účastníků.
-Zpracování seznamu pravidel pro: mluvený projev, pohyb, strukturu sdělení, práci s technikou a pomůckami.
-Definování pravidel pro následné prezentace s videozáznamem.

3. Předvedení připravených ukázkových prezentací s videozáznamem:
-Organizační pravidla pro natáčení, upřesnění požadavků na ukázkové prezentace účastníků, instruktáž ostatních účastníků jako pozorovatelů a hostitelů.
-Postupné prezentace 10-15 min prezentace jednotlivých účastníků s videozáznamem.
-Účastníci pozorují a dělají záznam do pozorovacího archu.
-Okamžitá zpětná vazba od publika i od lektora na každou prezentaci.

4. Ukončení a hodnocení akce:
-Souhrn doporučení pro účastníky – hlavní pozorované projevy v prezentacích.
-Stanovení osobních rozvojových cílů jednotlivců na základě podané zpětné vazby.
-Zhodnocení přínosů akce účastníky.
-Instrukce k rozeslání videozáznamů účastníkům a k rozboru videozáznamů prezentací.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ, SOU a VOŠ, výchovní poradci.

Kurz je v souladu se šablonami OP VVV pro DVPP – možnost čerpání dotací.

ROZSAH: 16 h

DRŽITEL AKREDITACE:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

Akreditace MŠMT v systému DVPP MSMT-25094/2016-1-729.
Účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
BEACPP4OK o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
IČ 01500538

Pro sjednání termínu, místa realizace a ceny kurzu dle počtu účastníků ve skupině nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz.